ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2016

Haveri Dist. Crime News on Dec 03, 2016f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ºÁªÉÃj
¢£ÁAPÀ: 03-12-2016
C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ¸ÀÄ¢Ý.
GtÂÚ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄ»¼É PÁuÉ B- §APÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦Û ZÀAzÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢UÁ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è, oÁuɬÄAzÀ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ 8 Q«Ä CAvÀgÀzÀ°è, EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ VÃvÁ FvÀ¼ÀÄ ªÀÄÄnÖ£À £ÉÆë£À ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 28-11-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ JwÛUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ GtÂÚ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¸ÀAPÀl¢AzÀ MzÁÝqÀÄwÛzÀݪÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ §APÁ¥ÀÄgÀ ¹¥Á £ÀgÀ¹AUï ºÉÆêÀiï ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÀħâ½îAiÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¸ÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢: 03-12-2016 gÀAzÀÄ ¨É½V£À 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EªÀ¼À EªÀ¼À ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÁ  ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀįɥÀà ®ªÀiÁtÂ, PÉÆnÖzÀÄÝ  §APÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀĪÀgÀÄ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÁºÀ£À d¥ÀÛ B- »gÉÃPÀgÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉà ªÁå¦Û  »gÉÃPÉÃgÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ²æà f, © ±ÀAPÀgÀgÁªï ªÀÈvÀÛzÀ°è. ¢£ÁAPÀ : 02/12/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-30 UÀAmÉUÉ  »gÉÃPÉÃgÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ²æà f, © ±ÀAPÀgÀgÁªï ªÀÈvÀÛzÀ°è. £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀj§âgÀÆ n¥ÀàgÀ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ: 15/J: 0757 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀiÁªÀzÉà ¥Á¸ï ªÀ ¥ÀjäÃmï E®èzÉà CPÀæªÀĪÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 PÀÆå©Pï G¸ÀÄPÀÄ C;Q; 4500/ gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À G¸ÀÄPÀÄ (ªÀÄgÀ¼ÀÄ)£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¨ÉÆPÀ̸ÀPÉÌ £ÀµÀÖ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ, ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj PÁåAlgÀ UÁr ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ ¸ÀzÀgÀ PÀÈvÀåzÀ°è ¨sÁV EzÀÝ CAvÁ ²æÃ. dAiÀÄ¥Àà£ÁAiÀÄÌ, ©,J¯ï, ¦,J¸ï,L »gÉÃPÉgÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ zÁR½¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆArgÀĪÀgÀÄ.
²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®zÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ UÀ¨sÀð UÀÄrUÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À B- PÁV£É¯É ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢Ý ¥ÉÊQ aPĄ̀Á¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®zÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ UÀ¨sÀð UÀÄrUÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ;-01-12-2016 gÀAzÀÄ 21-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ;-02-12-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ QðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 24000/- gÀÆ.UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ «gÀ¥Àà UÉÆqÀa ªÀAiÀiÁ: 63 ªÀµÀð eÁw: °AUÀªÀAvÀ ¸Á: aPĄ̀Á¸ÀÆgÀ vÁ: ¨ÁåqÀV EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¦.J¸ï.L PÁV£É¯É ¥Éưøï oÁuÉà gÀªÀgÀ zÀÆgÀÄ zÁR½¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀĪÀgÀÄ.
ºÀdgÀvï ªÀÄÄAqÉà ±ÁªÁ° zÀUÁðzÀ  PÀ¼ÀªÀÅ B- gÀnÖºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ ºÀ¢Ý ¥ÉÊQ gÀnÖºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ºÀdgÀvï ªÀÄÄAqÉà ±ÁªÁ° zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÉ ¢£ÁAPÀB-30-11-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀB-01-12-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀdgÀvï ªÀÄÄAqÉà ±ÁªÁ° zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ PÁtÂPÉ zÀ©âAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30000=00gÀÆ ¢AzÀ 40000=00gÀÆ ªÀgÉV£À ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ . ²æà ºÀĸÉãÀ«ÄÃAiÀÄ vÀAzÉ dªÀiÁ®Ä¢ÝãÀ¸Á§ dqÀ¢ ¸Á||gÀnÖºÀ½î EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¦.J¸ï.L gÀnÖºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉà gÀªÀgÀ zÀÆgÀÄ zÁR½¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀĪÀgÀÄ.

ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 30, 2016

Haveri Dist. Crime News on Nov 30, 2016

f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ºÁªÉÃj
¢£ÁAPÀ: 30-11-2016
C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ¸ÀÄ¢Ý.

AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ PÀÄrzÀÄ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ B- ºÀ®UÉÃj ¥Éưøï oÁ£Á ªÁå¦Û UÀÄqÀØzÀºÉƸÀ½î vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è oÁuɬÄAzÀ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ 15 Q,«Äà ಇದರಲ್ಲಿ ಮೃತ ರಾಜು ತಂದೆ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಬಣಕಾರ ವಯಾ 36 ವರ್ಷ, ಸಾಃಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿ ಇವನ ಉ ಇವರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನೆತನದ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣಕಲ್ ಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ, ವಿ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿ ದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಡ ಅಂತಾ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೇ ಇದ್ದುರಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸುವುದು ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ದಿನಾಂಕಃ29-11-16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯವ ಕ್ರಿಮಿ ನಾಶಕ ಔಷದಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೈದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ವೈದ್ಯರು ರಾತ್ರಿ 11-50 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ವರದಿಗಾರರ ವರದಿಯಂತೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ UÉÆë£À eÉÆüÀ £Á±À B- gÁuÉèɣÀÆßgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦Û UÀAUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀ j.¸À.£ÀA: 14/2 £ÉÃzÀÝgÀ d«Ää£À°è. GvÀÛgÀPÉÌ 8 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 28-11-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåB£À 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà ¸ÀtÚ¥sÀQÌÃgÀ¥Àà ºÀ®ªÁUÀ® EªÀgÀ d«Ää£À°èAiÀÄ PÀtzÀ°è MPÀÌ°UÁV ºÁQzÀÝ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ 7 ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¨Á§vï d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ UÉÆë£À eÉÆüÀ, G¼ÁîUÀrØ, ±ÉÃAUÁ, ±ÉÃAUÁ ºÉÆlÄÖ, UÉÆë£À eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà ºÁUÀÆ ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ®Äè F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ  21,27,500/- gÀÆUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß d«Ää£À PÀtzÀ°è MPÀÌ®Ä ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ UÀAUÁ¥ÀÄgÀ ºÀgÀ£ÀVj gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁgÉÆà zÁjºÉÆÃPÀgÀÄ CPÀ¸Áävï vÁªÀÅ ¸ÉâzÀ ©Ãr/¹UÀgÉÃmï £ÀÄß Dj¸ÀzÉ MUÉ¢zÀÄÝ CzÀÄ UÁ½UÉ ¥ÀÄlĪÁV MAzÀÄ §t«¬ÄAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ §tªÉUÉ ºÉÆwÛ  ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀÄ®PÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ F WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀAzÉñÀ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥sÀQÌÃgÀ¥Àà ºÀ®ªÁUÀ®, EªÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¦.J¸ï.L  gÁuɨɣÀÆßgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉà gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀĪÀgÀÄ.

ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 28, 2016

Haveri Dist. Crime News on Nov 28, 2016f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ºÁªÉÃj
¢£ÁAPÀ: 28-11-2016
C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ¸ÀÄ¢Ý.

DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÉÆë£À eÉÆüÀzÀ gÁ² ¸ÀÄnÖzÀÄÝ B- ºÁªÉÃj UÁæ«ÄÃt ¥Éưñï oÁuÉ ªÁå¦Û PÀ½îºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ; 26-11-2016 gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉUÉ. M§â ²æÃ: ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¨ÁQð, ¸Á: PÀ½îºÁ¼À, vÁ: ºÁªÉÃj, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä °TvÀ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀ½îºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢UÁgÀ£À d«ÄãÀzÀ°è ºÁQzÀ ªÀgÀ¢UÁgÀ£À 17 mÁæPÀÖgÀ UÉÆë£À eÉÆüÀzÀ gÁ² CAzÁdÄ QªÀÄävÀÛ 03 ®PÀë 40 ¸Á«gÀzÀµÀÄÖ ºÁUÀÆ ªÀgÀ¢UÁgÀ£À PÁPÁ ªÀiÁvÀðAqÀ¥Àà ¨ÁQð EªÀgÀ 18 mÁæPÀÖgÀ UÉÆë£À eÉÆüÀzÀ gÁ² CAzÁdÄ QªÀÄävÀÛ 03 ®PÀë 55 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ  F ¨ÉAQ C£ÁºÀÄvÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¨ÁQð,  ¸Á: PÀ½îºÁ¼À, vÁ: ºÁªÉÃj EªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¸ÁªÀÅ B- ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿ ಪೈಕಿ, ವಾಹನಗಳು ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಎನ್.ಹೆಚ್.-4 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಖುರ್ಸಾಪೂರ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 27/11/2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿಯ ಮೃತನಾದ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರಮಠ ವಯಾ: 23 ವರ್ಷ ಇತನು ತಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ ನಂಬರ: ಕೆ.-25/ಇಪಿ-6557 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಯಾ: 22 ವರ್ಷ ಇತನನ್ನು ಕೂಡ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾವೇರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತಾನೂ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರನ್ನು ಖುರ್ಸಾಪೂರ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ ಸ್ಕಿಡ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದು ತಾನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತನಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರವೀಣ ಇತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀÄå ¸ÉÆêÉÄñÀégÀªÀÄoÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¦.J¸ï.L ²UÁÎAªÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀĪÀgÀÄ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ B- ¸ÀªÀtÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦Û ¸ÀªÀtÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PÀªÀiÁ® ¨ÁAUÀr ªÀgÀ¢UÁgÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ¦.J¸ï.¢AzÀ ¥ÀƪÀðPÉÌ 0.5 Q.«Ä.EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁåzÀÄzÁgÀ£À CtÚ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÉÆêÀÄtÚ §zÁ«Ä ªÀAiÀiÁ: 62 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¢: 30/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁåzÀÄzÁgÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸Àì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¸ÉÆêÀÄtÚ §zÁ«Ä ¸Á: ¸ÀªÀtÆgÀ PÀªÀiÁ® ¨ÁAUÀr ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¦.L ¸ÀªÀtÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉà gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀĪÀgÀÄ.

«µÀPÁgÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ B- ºÁ£ÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦Û ²gÀUÉÆÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÈvÀ¼À CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀ   vÀAVAiÀiÁzÀ PÀÄ. ¥sËfAiÀiÁ¨Á£ÀÄ vÀAzÉ  «ÄÃgÁ¸Á§ §¸À£ÀPÉÆ¥Àà ªÀAiÀiÁ: ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 17 ªÀµÀð-10 wAUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ vÀ£Àß vÀAzÉ  vÀ£ÀUÉ HjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ°®è CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß÷ÖPÉÌ vÁ£Éà ²gÀUÉÆÃqÀzÀ vÀ£Àß  CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢: 18/11/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁgÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ºÀħâ½î QêÀÄì D±ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà ¢: 27/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ¦ÃgÀ «ÄÃgÁ¸Á§ §¸À£ÀPÉÆ¥Àà  EªÀgÀÄ ªÀgÀ¢  PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÉ.


CmÉÆà jÃPÁë PÀ¼ÀîvÀ£À B- DqÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦Û w¼ÀªÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨Á§vÀÛ MAzÀÄ DgÉÃAeï PÀ®j£À D¥É UÀÆqÀì JPÀëmÁæ J¯ï.r. CmÉÆÃ, £ÀA§gÀ: KA-27/B-3435, Chassis No. MBX0000ZBPC680455, £ÉÃzÀÝgÀ C||Q||, 1 ®PÀë,  25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À  CmÉÆêÀ£ÀÄß w¼ÀªÀ½î UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 23-11-2016 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-30 jAzÀ 03-00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ  §UÉÎ ªÀĺÀäzÀC° vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgÀ¸Á§ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¦.J¸ï.L DqÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀĪÀgÀÄ.